Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu

obchodnej spoločnosti HELL ENERGY SK s.r.o. www.hellenergystore.sk

(ďalej aj ako "reklamačný poriadok")

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Účelom reklamačného poriadku je uviesť

I.

Úvodné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok je vydaný predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu obchodnou spoločnosťou HELL ENERGY SK s.r.o., Krosnianska 81, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 36 594 521, DIČ: 2022018405, IČ DPH: SK2022018405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 16712/V,  email: info@hellenergystore.sk, tel. č.: +421 910 435 579  (ďalej aj ako „reklamačný poriadok“).

Office/korešpondenčná adresa obchodnej spoločnosti: HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR.

2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a spotrebiteľom na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom ďalšieho podnikania a predaja iným subjektom, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.hellenergystore.sk (ďalej aj ako "zmluva").

3. Pod pojmami "kupujúci" a "predávajúci" používanými v tomto reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany zmluvy, a pod pojmom „tovar" sa rozumie predmet kúpy zo zmluvy. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho v prípade, že má tovar pri dodaní tovaru a v určenej dobe vady v rozpore so zmluvou a z toho vyplývajúcu zodpovednosť predávajúceho a ďalej odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

4. Predávajúci poskytne kupujúcemu na svojej internetovej stránke www.hellenergystore.sk pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, za účelom aby sa kupujúci mohol oboznámiť najmä s hlavnými vlastnosťami a inými parametrami tovaru, cenou, spôsobom dopravy, poštovným, platobnými podmienkami a lehotou dodania.

 

II.

Právo na uplatnenie reklamácie a možnosť vrátenia tovaru

1. Kupujúci je povinný v prípade, že sa u zakúpeného tovaru vyskytne vada, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho a reklamovať skutočnosti odôvodňujúce vady dodaného tovaru v rozpore s uzavretou zmluvou. Súčasne s reklamáciou zasiela kupujúci predávajúcemu i zakúpený tovar za účelom posúdenia reklamácie. Je nevyhnutné pre správne posúdenie, aby reklamovaný tovar bol doručený predávajúcemu v primeranom stave, ako bol doručený kupujúcemu, musí byť čistý, úplný, v súlade právnymi predpismi.

2. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou (s objednávkou kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru a/alebo dodaním chýbajúceho množstva, prípadne jeho opravou, ak je to možné. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

3. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Tovar musí byť nepoškodený, obal musí byť celý, neotvorený a výrobok musí byť v stave, v akom bol doručený kupujúcemu.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na korešpondenčnú adresu predávajúceho HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR. Na uvedenú korešpondenčnú adresu uplatňuje kupujúci i prípadné vady tovaru.

 

III

Zodpovednosť predávajúceho a reklamácie

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe, ktorou je v prípade potravín doba minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby. Tovar označený ako potravina si zachováva požadovanú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do určeného dňa, ktorým je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, vyznačený na obale výrobku. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká.

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:

a) vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim,

b) vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 25 stupňov Celzia a/alebo nižšiu ako 0 stupňov Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,

c) spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,

d) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym používaním, boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare

e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí

f) ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby/doby minimálnej trvanlivosti, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

3. O prijatej reklamácii je spotrebiteľovi oboznámený a informovaný na spotrebiteľom určenú e-mailovú adresu, v prípade osobného odovzdania reklamácie a tovaru potvrdením, s uvedením:

a) dátumu uplatnenia reklamácie;

b) aký tovar a aká vada na tovare sa reklamuje;

c) kedy a kde bol tovar zakúpený;

d) cena, za ktorú bol tovar zakúpený.

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na korešpondenčnú adresu predávajúceho HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR..

7. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8. V prípade, že predávajúci uzná vadu tovaru, pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ včas uplatní, má spotrebiteľ právo na:

a) pri odstrániteľných vadách:

- kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bez vád

- predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za vec bez vád

- kupujúci má právo požadovať doplnenie chýbajúceho množstva,

9. Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

10. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady:

a) kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

 

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok predávajúceho sa nevzťahuje na predaj neštandardného tovaru a nadobúda účinnosť dňom 01.03.2021

 

 

Súbory na stiahnutie: Reklamačný list