Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

obchodnej spoločnosti HELL ENERGY SK s.r.o. pri predaji tovarov prostredníctvom e-shopu www.hellenergystore.sk

I. Preambula

1. Tieto VOP upravujú práva a povinností pri predaji tovarov obchodnej spoločnosti HELL ENERGY SK s.r.o. (ďalej aj ako „predávajúci“) a platia/sú účinné pri kúpe tovarov v internetovom obchode www.hellenergystore.sk, ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť HELL ENERGY SK s.r.o., Krosnianska 81, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 36 594 521, DIČ: 2022018405, IČ DPH: SK2022018405, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 16712/V, email: info@hellenergystore.sk, tel. č.: +421 910 435 579

2. Potvrdením/odkliknutím/zaškrtnutím políčka s oboznámením sa s týmito všeobecnými VOP (ďalej aj ako „VOP“) a s ich akceptáciou sa VOP stávajú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

II. Vymedzenie pojmov

1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ/predávajúci so spotrebiteľom.
2. Objednávka je úkon kupujúceho smerujúci k naplneniu jeho vôle uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu.
3. Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
4. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovary pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
5. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovary za účelom svojho podnikania a ich ďalšieho predaja či obchodovania s nimi.
6. Doručovateľ - je subjekt uvedený na stránke www.hellenergystore.sk, ktorého si kupujúci môže zvoliť na dodanie objednaného tovaru, pričom sa jedná o subjekt, ktorého predmetom činností je poskytovanie poštových, kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.
7. Predávajúci je spoločnosť HELL ENERGY SK s.r.o., Krosnianska 81, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 36 594 521, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 16712/V. Office/korešpondenčná adresa: HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára objednáva tovar, ktorý si vybral. Minimálna hodnota objednávky tovaru je 10,00 EUR s DPH. Minimálna objednávka je 1 kartón = 24 × 250 ml alebo 12 × 500 ml plechoviek (príchute je možné kombinovať). Pred objednaním tovaru a/alebo i počas procesu objednávky je kupujúcemu umožnené registrovať sa za účelom zjednodušenia komunikácie v budúcnosti ako aj za účelom byť informovaný o rôznych nových tovaroch a iných marketingových akciách. Kupujúci musí vždy uviesť svoje meno a priezvisko, dodaciu/fakturačnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt. 

2. Kupujúci - spotrebiteľ môže objednať tovar aj bez registrácie. V prípade, že má záujem o registráciu a vyplní požadované údaje vo formulári, na ním určenú e-mailovú adresu bude zaslaný e-mail. 

3. Kupujúci si vyberie tovar, ktorého hlavné vlastnosti, popis tovaru, cena a pod. sú uvedené v rámci internetovej stránky www.hellenergystore.sk pri konkrétnom tovare, na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.hellenergystore.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Objednať", vyplní objednávkový formulár s údajmi uvedenými vyššie, zvolí si druh a počet tovarov (prípadne spresní parametre tovarov, pokiaľ sú ponúkané rôzne vyhotovenia tovarov) a vyberie ponúkaný spôsob platby (napr. platobná karta (cardpay), platba vopred na účet, dobierka) a spôsob doručenia ako aj subjekt, ktorý bude doručovať (DPD / SDS / Doruč.to).

4. Odklinutím tlačidla zároveň kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov a že je plne spôsobilý na právne úkony. Údaje uvádzané kupujúcim sú správne a kupujúci je povinný si ich aktualizovať po každej zmene, predávajúci nezodpovedá za nesprávne, nepravdivé a neúplné údaje uvádzané kupujúcim. V prípade, že nedostatky v poskytnutých údajoch sú v takom rozsahu, že nie je možné doručiť objednaný tovar kupujúcemu, predávajúci nezodpovedá za nedodanie tovaru. Kupujúci je povinný chrániť si prístupové údaje, pokiaľ sa registroval. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu. Predávajúci je oprávnený zrušiť registráciu kupujúceho v prípade, že má vedomosť, že registrácia na určitú osobu nebola zriadená danou osobou, kupujúci porušuje tieto VOP, kupujúci koná spôsobom, ktorým spôsobuje a/alebo môže spôsobiť predávajúcemu škodu. Registrácia zaniká taktiež v prípade ukončenia poskytovania predaja prostredníctvom e-shopu, zánikom predávajúceho, úmrtím kupujúceho. 

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber tovaru zo strany kupujúceho, ktorý si dobrovoľne vybral požadovaný tovar a objednal si ho. Pri odoslaní objednávky kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP a súčasne súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené tu. Bez potvrdenia akceptácie VOP nie je objednávka platná a účinná.  

6. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.hellenergystore.sk. Prijatie tohto návrhu je odoslanie objednávky kupujúcim. Následne predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie bezodkladne po jeho doručení potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú sám uvedie do formulára, sa zmluva považuje za uzavretú. Komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú a uvedenú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej aj ako "kúpna cena") formou uvedenou v potvrdení objednávky podľa výberu kupujúceho jedným zo spôsobov uvedených v týchto VOP. 

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, ďalej z dôvodu technickej chyby, zlyhania ľudského faktora/ systému, v prípade napadnutia stránky protiprávnym konaním zo strany neoprávnenej osoby, či z dôvodu inej neoprávnenej zmeny stránky zo strany neoprávnenej osoby.

8. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar spôsobom a v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

9. Postupnosť jednotlivých krokov vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa týchto VOP má kupujúci vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať, upraviť alebo objednávku ako celok zrušiť. Potvrdená objednávka bude uložená u predávajúceho a súčasne bude odoslaná i na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.hellenergystore.sk sú záväzné.

10. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

11. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad) a pokiaľ je to obvyklé pri konkrétnom tovare, tak i poučenie o spôsobe nakladania s tovarom, spôsobe skladovania, používania a pod.

12. Kupujúci môže zrušiť objednávku e-mailom alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Zrušenie objednávky je potrebné realizovať písomnou žiadosťou na adresu info@hellenergystore.sk.

13. Predávajúci nezodpovedá za technické/počítačové vybavenie kupujúceho a/alebo internetové pripojenie, ktoré neumožňuje kupujúcemu realizovať objednávky. Z prístupu kupujúceho na stránku predávajúceho sa môžu spracúvať „cookies“ a využívať za účelom poskytovania kupujúcemu zaujímavých a relevantných ponúk. Práva k webovej stránke, prináležia predávajúcemu.

14. Predaj a doručenie je možné len v rámci Slovenskej republiky.

 

IV. Ceny

1. Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“) vo výške 20% a všetkých ostatných daní. V prípade zmeny sadzby DPH bude účtovaná platná sadzba DPH v čase vystavenia daňového dokladu. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. 

2. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do termínu uvedeného pri konkrétnej akcii, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

3. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, prípadne všetkých ostatných daní a poplatkov (najmä balné, poštovné), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

V. Dodacie podmienky

1. Tovar, ktorý je v internom sklade predávajúceho, je expedovaný spravidla najneskôr do 2-3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade predávajúceho, je vždy označený pojmom "Dočasne nedostupné" a jeho dostupnosť je potrebné overiť u predávajúceho (e-mailom, telefonicky alebo online chatom).

2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v dohodnutej lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. 

3. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednaný tovar je doručovaný spravidla v pracovných dňoch, nedoručuje sa dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov..

4. Tovar je zasielaný prostredníctvom doručovateľa/kuriéra uvedeného na stránke www.hellenergystore.sk. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a je povinný umožniť doručenie tovaru najmä tým, že bude mať na adrese, ktorú uviedol pri objednávke a/alebo pri registrácií riadne uvedené svoje osobné údaje významné pre doručenie zásielky a v čase doručovania sa bude nachádzať na danej adrese.

5. V prípade, že sa v dohodnutom čase dodania kupujúci nenachádza na adrese dodania, ktorú uviedol, doručovateľ mu zanechá odkaz na mieste určenom na doručovanie zásielky. V prípade, že kupujúci nebude kontaktovať doručovateľa a/alebo predávajúceho a nedohodnú si nový termín dodania platí, že povinnosť doručiť tovar kupujúcemu bola splnená okamihom prvého pokusu o doručenie tovaru. Kupujúci v takomto prípade znáša škodu, ktorá vznikne predávajúcemu, znáša náklady márneho doručenia a náklady súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu. V prípade, že si kupujúci trikrát objedná tovar a tento tovar nebude možné kupujúcemu doručiť platí, že predávajúci nie je povinný doručiť kupujúcemu ďalšie objednávky až do momentu, kým si kupujúci vysporiada všetky náklady a škodu, ktorá vznikla predávajúcemu v súvislosti s márnym doručením predchádzajúcich objednávok.

6. Výška poštovného a balného je uvedená pri konkrétnom doručovateľovi/kuriérovi a potvrdená kupujúcim v rámci objednávky.

 

VI. Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu formou ponúkanou v rámci e-shopu (platobné podmienky):

a) na dobierku - výška ceny za dobierku bude uvedená v zhrnutí objednávky a bude potvrdená kupujúcim.

b) bankovým prevodom na účet: IBAN: SK6711000000002945094092

c) platobnou bránou (cardpay)

d) platba prevodom (tatrapay)

 

VII. Záruka a záručný list

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozpore so zmluvou, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady a nedostatky tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe, ktorou je v prípade potravín doba minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby. Tovar označený ako potravina si zachováva požadovanú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do určeného dňa, ktorým je dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, vyznačený na obale výrobku. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká. Podrobnosti o reklamácií upravuje reklamačný poriadok.

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že: 

a) vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám svojou činnosťou alebo nečinnosťou, opomenutím činnosti alebo konaním tretej osoby, ktorá nakladala s tovarom po prevzatí kupujúcim, 

b) vadu tovaru spôsobil spotrebiteľ sám nesprávnym skladovaním tovaru, umiestnením do prostredia, ktoré pre teplotu vyššiu ako 25° Celzia a/alebo nižšiu ako 0° Celzia nie je vhodné na skladovanie tovaru a môže spôsobiť poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie tovaru,

c) spotrebiteľ mal vedomosť pred prevzatím tovaru o vade tovaru a/alebo bol na túto skutočnosť výslovne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru, 

d) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku spotrebovania tovaru, spôsobeného bežným nakladaním s tovarom, nesprávnym nakladaním s tovarom, 

e) boli porušené ochranné plomby a obaly na tovare, vady boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastím 

f)  ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby/doby minimálnej trvanlivosti, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

3. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj:

a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) neodborným, neobvyklým, neprimeraným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo v dôsledku nedbanlivosti či úmyslu zo strany kupujúceho.

 

VIII. Zhoda s kúpnou zmluvou

1. Predávaný tovar musí mať dohodnutú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, vyhotovenie a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 

2. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. 

3. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. 

4. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia.  

 

IX. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov v prípade neúspešného doručenia objednávky v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v týchto VOP, podľa ktorých je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

2. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

X. Prevzatie tovaru

1. Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať, v opačnom prípade poruší kúpnu zmluvu. Pri prevzatí tovaru kupujúci preverí neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení so zástupcom doručovateľa a vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamovaných vád mu budú priznané len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

2. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol a vhodnými dôkazmi (fotodokumentáciou) zabezpečí dôkazy.

 

XI. Reklamácia a jej uplatnenie

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Podrobnosti o reklamácií stanovuje Reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícií tu.

2. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol (doklad o vybavení reklamácie). Doklad o vybavení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

3. V prípade uplatnenia reklamácie, spotrebiteľ informuje predávajúceho o uplatnení prostredníctvom e-mailu (pre dosiahnutie čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na korešpondenčnú adresu predávajúceho: HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR.,  IČO: 36 594 521, email: info@hellenergystore.sk, tel. č.: +421 910 435 579

4. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady v prípade potvrdenia existencie vady.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. 

6. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je

a) Slovenská obchodná inšpekcia alebo

b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

8. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP a vráti tovar predávajúcemu v pôvodnom stave, nepoškodený, nepoužitý, nespotrebovaný, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu za tovar, pokiaľ bola cena vopred uhradená predávajúcemu a to v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, nesmie však tovar používať alebo nakladať s ním tak, že dôjde k jeho opotrebeniu, spotrebe, zničeniu, poškodeniu a pod. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

3. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo podľa bodu 2. tohto článku chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na korešpondenčnú adresu predávajúceho: HELL ENERGY SK s.r.o., ESHOP, Južná trieda 66, 040 01 Košice, SR. Rovnako môže doručiť odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu predávajúceho info@hellenergystore.sk najneskôr v posledný deň určenej lehoty. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, od ktorej kupujúci odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou (napr. originál faktúry, návod a/alebo iná dokumentácia k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom), najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Vrátený tovar musí byť úplný, nepoškodený, nerozbalený, nesmie byť porušený ochranný obal, v opačnom prípade nie je možné od zmluvy odstúpiť. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou „Formulára na odstúpenie od zmluvy“, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 3. tohto článku musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5. Tovar od kupujúceho nemôže byť zasielaný na dobierku, ani iným spôsobom vyžadujúcim od predávajúceho povinnosť úhrady pred prevzatím, takýto tovar nebude prevzatý a doručenie bude neúčinné z dôvodov na strane kupujúceho, ktorý poruší svoju povinnosť vrátiť tovar.

6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar. Spotrebiteľ má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary ktoré sú vymedzené zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

- tovaru vyrobeného na mieru alebo

- tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie povahy a vlastností tovaru.

 

XIII. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, sídlo vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. Predávajúci má právo požadovať preukázanie tej skutočnosti, že osoba, ktorá tovar objednáva pre právnickú osobu, je oprávnená uskutočňovať v jej mene právne úkony.

3. Kupujúci, ktorý je registrovaný si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásenie".

4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej aj ako „GDPR“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Následne budú osobné údaje spracúvané pre účely uplatňovania právnych nárokov a to spravidla počas doby 4 rokov.

5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1. tohto článku, pre účely marketingu a poskytovania ponúk na nové produkty, prebiehajúce akcie, zľavy na produkty a iné propagačné materiály výrobkov predávaných predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a právom Únie.

6. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 5. tohto článku na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

7. Dotknutá osoba má právo na:

a) prístup k spracúvaným osobných údajov a získanie potvrdenia o spracúvaných osobných údajoch – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú osobné údaje poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

b) opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov za podmienok čl. 17 GDPR

- dotknutá osoba má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných osobných údajov a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účel alebo účely, na ktorý alebo ktoré boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli osobné údaje spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR.

8. Pri zverejnených osobných údajoch vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti dotknutej osoby o výmaz jej osobných údajov. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

b) na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely,

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9. Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR

- Dotknutá osoba má právo na to obmedzenie spracúvania, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

10. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR

- Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa  spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

11. Namietanie proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR 

- Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na  účely priameho marketingu má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a už sa nesmú osobné údaje na tento účel spracúvať.

12. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

13. Dotknutá osoba má v prípade udeleného súhlasu právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Do odvolania súhlasu je možné osobné údaje spracúvať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

14. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou na základe slobodného rozhodnutia dotknutej osoby, s prihliadnutím na určitý účel môže byť poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy.

15. V záujme poskytovania relevantných ponúk môžu byť osobné údaje dotknutej osoby profilované a automaticky spracované za účelom poskytovania najrelevantnejších ponúk, ktoré môžu byť pre dotknutú osobu zaujímavé a prospešné z pohľadu doposiaľ realizovaných objednávok a pod. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

 

XIV. Orgán dozoru

1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia konkrétne pracovisko - Inšpektorát SOI pre Košický kraj a Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice.

 

XV. Osobitné ustanovenia

1. Používanie webovej stránky predávajúceho – kupujúci, prípadne tretia osoba, ktorá si otvorí stránku predávajúceho, je oprávnená a povinná používať stránku predávajúceho v súlade s jej účelom a zmyslom a týmito VOP, v súlade s právnymi predpismi SR, v súlade s dobrými mravmi a je povinný vyhnúť sa akémukoľvek konaniu, ktoré môže obmedziť a/alebo znefunkčniť fungovanie stránky. Predovšetkým je zakázané najmä:

a) realizovať akékoľvek zásahy do webovej stránky predávajúceho, pokúšať sa znefunkčniť ju, obmedziť prístup iným osobám,

b) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do práv na ochranu dobrého mena a povesti predávajúceho a/alebo tretích osôb,

c) šíriť akýkoľvek právnym poriadkom SR zakázaný obsah,

d) využívať stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,

e) zasahovať do funkčnosti stránky posielaním vírusov či iných škodlivých programov,

f) vytvárať klamlivé a falošné profily, správy, objednávky,

g) pokúšať sa získať prístupové údaje a preniknúť do účtov iných registrovaných subjektov.

2. V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok je možné účet a prístup určitého kupujúceho obmedziť a/alebo vymazať. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je možné účet zablokovať a vyzvať kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov alebo overenie totožnosti konkrétneho kupujúceho.

3. Prístup na stránku môže byť dočasne zo strany predávajúceho obmedzený a/alebo znemožnený za účelom technických úprav stránky a súvisiacich činností.

 

XVI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.hellenergystore.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie VOP. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.

3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2021

 

 

Súbory na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od zmluvy